Western thi công xây dựng nhà xưởng EVA Hải Phòng.

S? 139 ??i l? ?ông Tây, Vsip H?i Phòng-KKT ?ình V? Cát H?i, Huy?n Thu? Nguyên, H?i Phòng.

M?t trong nh?ng công trình thi công vào th?i ?i?m n?ng nóng nh?t n?m 2015 c?a Western. Nh?ng không vì th? mà làm khó ???c cán b? công nhân viên h?t mình vì công vi?c c?a Western.

1922137_551674981638569_7483379014988922033_n 10492231_484271801722395_867852434769867332_n 11018057_541408235998577_8211189565740158766_n 11052390_544078749064859_2005993332345989915_n 11096567_540257289447005_805718568960028266_n 11143385_539209692885098_2707879278303622377_n