Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên

Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên

M?t trong nh?ng ho?t ??ng th? thao t?i các công tr??ng c?a Western.

Sau th?i gian làm vi?c c?ng th?ng là nh?ng phút tho?i mái v?i nh?ng ho?t ??ng b? ích.

10731110_630462990409295_1521071124194562717_n