Western đón tất niên cuối năm 2014!

Western ?ón t?t niên cu?i n?m 2014!

L?i m?t n?m n?a trôi qua cùng v?i nh?ng th?ng tr?m trong công vi?c và cu?c s?ng. Toàn th? công ty l?i m?t l?n h?p m?t cùng nhau ?? g?p m?t, chia s? và ?úc rút kinh nghi?m cho nh?ng n?m phát tri?n phía tr??c.

1948193_692881394167454_8620104240398495006_n 10991293_692882654167328_5410848859419510932_n  10968309_692883397500587_5211457344024267530_n 10006979_692883617500565_2794509041728997911_n 10995980_692884634167130_2505302940657093673_n 15880_692884767500450_8994373013060329954_n 10705_692885024167091_7100828123794726878_n