Welcome

                                                                                 WESTERN-profile (<–Tải về / Download)

     Việt Nam đang vươn mình thành một nước có tốc độ phát triển cao trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới bằng cách mở cửa chào đón các nhà đầu tư từ khắp nơi. Việt Nam đã và đang hội nhập sâu vào sân chơi thế giới qua việc tham gia vào các tổ chức WTO , các diễn đàn Á – Âu, APEC…Trong bối cảnh đó mọi con người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam luôn ý thức trách nhiệm và sứ mệnh thực hiện mục tiêu giao thương, hội nhập, chuyển giao công nghệ và phát huy truyền thống sáng tạo để góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững.Công ty Cổ phần Phát triển Phương Tây (WESTERN JSC) được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 2010 với thế mạnh là các lĩnh vực chủ yếu: Thiết kế dân dụng, công nghiệp – Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng – Tư vấn đầu tư, quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp…Chúng tôi xác định mình là cầu nối giữa các nhà đầu tư và sự phồn vinh của đất nước Việt Nam, và chúng tôi hoạt động theo phương châm “ Biến công trình tốt nhất còn tốt hơn nữa” , lấy sự thành tín trong hợp tác làm chỗ đứng trong lòng khách hàng.Vì vậy WESTERN JSC không ngừng chiêu mộ nhân tài, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho dội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, công nhân viên để có được lực lượng nhân sự chuyên môn cao, tâm huyết và có tinh thần phục vụ khách hàng hết mình. Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp nhận chuyển giao các công nghệ xây dựng tiên tiến, hiệu quả cũng như thường xuyên tiếp xúc lắng nghe các phản hồi từ quý khách hàng để các sản phẩm đến tay quý vị là hoàn hảo nhất.Chúng tôi luôn tâm niệm, sự thành công của quý khách hàng chính là nhiệm vụ của WESTERN JSC và sự thành công của quý khách hàng là động lực để chúng tôi vươn tầm trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam.

Trân trọng,

      Vietnam is stretched into a country with high growth rates in Southeast Asia and around the world by opening our doors to investors from all over the place. Vietnam has been deeply integrated into the world stage through participation in the WTO, the Asia – Europe forum, APEC forum…All the people of Vietnam & Vietnam business always a sense of responsibility and mission to achieve the objective of trade, integration, technology transfer and promote their creativity to contribute to achieving sustainable development.Western development joint stock company (WESTERN JSC) was established December 1, 2010 with field strengths are mainly: Civil design, Industrial – Construction of civil, industrial and infrastructure – investment advisory, project management of civil and industrial …We define ourselves as a bridge between investors and the prosperity of the country of Vietnam, and we operate under the motto “BUILD THE BEST TO BETTER”, taken in good faith cooperation place in customers’hearts.So  WESTERN JSC constantly recruit talent, constantly improve their training for a team of engineers, technicians and workers to acquire human resources expertise, dedication and spirit of service our best customers. We also regularly receive delivery of advanced construction technologies, as well as effective listening regularly exposed to feedback from customers to the products to you is perfect.We always keep in mind, the success of our customers is the mission of  WESTERN JSC and the success of our customers is our motivation to rise to become the leading enterprises in the construction sector in Vietnam.Sincerely yours,