Recruitment

Thông tin tuyển dụng

WESTERN JSC c?n tuy?n d?ng các v? trí nhân s? sau : 1.Tr??ng phòng k? thu?t – S? l??ng :  01 – Yêu c?u: T?t nghi?m chuyên nghành k? thu?t. ?ã t?ng ??m nhi?m ch?c v? ít nh?t t? ch? huy tr??ng tr? lên – Trình ?? : Ti?ng Anh l?u loát. Tri?n khai và qu?n lý nhóm k? thu?t....  Read more