Investment law

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

PHÂN LOẠI DỰ ÁN : Dự án không phải đăng ký đầu tư: Dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỉ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. ...  Read more

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

  Sơ đồ trình tự thủ tục   Ghi chú: – (1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án...  Read more