THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 1. PHÂN LO?I D? ÁN :
 2. D? án không ph?i ??ng ký ??u t?:

D? án ??u t? trong n??c có v?n ??u t? d??i 15 t? ??ng và không thu?c Danh m?c l?nh v?c kinh doanh có ?i?u ki?n thì nhà ??u t? không ph?i làm th? t?c ??ng ký ??u t?.

 1. D? án thu?c di?n ??ng ký c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?:

– D? án ??u t? trong n??c có quy mô v?n ??u t? t? 15 – 300 t? ??ng Vi?t Nam và không thu?c l?nh v?c ??u t? kinh doanh có ?i?u ki?n.

– D? án ??u t? có v?n n??c ngoài có quy mô v?n d??i 300 t? ??ng Vi?t Nam và không thu?c l?nh v?c ??u t? kinh doanh có ?i?u ki?n.

 1. D? án thu?c di?n th?m tra ?? c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?:

– D? án có quy mô v?n t? 300 t? ??ng Vi?t Nam tr? lên

– D? án thu?c Danh m?c l?nh v?c ??u t? có ?i?u ki?n (theo ph?c l?c s? kèm theo Ngh? ??nh 108/2006/N?-CP ngày 22 tháng 9 n?m 2006 quy ??nh chi ti?t và thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t ??u t?).

 1. TH? T?C ??NG KÝ D? ÁN ??U T?

H? s? bao g?m:

 1. B?n ??ng kí ??u t?.
 2. D? án ??u t? g?m: M?c tiêu, quy mô và ??a ?i?m th?c hi?n d? án ??u t?; V?n ??u t?, ti?n ?? th?c hi?n d? án; Nhu c?u s? d?ng ??t và cam k?t v? b?o v? môi tr??ng; Ki?n ngh? ?u ?ãi ??u t? (n?u có).
 3. V?n b?n xác nh?n t? cách pháp lý c?a nhà ??u t?: b?n sao Quy?t ??nh thành l?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh ho?c các tài li?u t??ng ???ng khác ??i v?i nhà ??u t? là t? ch?c; b?n sao H? chi?u ho?c Ch?ng minh nhân dân ??i v?i nhà ??u t? là cá nhân.
 4. Báo cáo n?ng l?c tài chính c?a nhà ??u t? (do nhà ??u t? l?p và ch?u trách nhi?m).
 5. H?p ??ng liên doanh ho?c h?p ??ng h?p tác kinh doanh.
 6. ??i v?i tr??ng h?p d? án ??u t? g?n v?i vi?c thành l?p t? ch?c kinh t?, ngoài h? s? quy ??nh nh? trên, nhà ??u t? ph?i n?p kèm theo:

– H? s? ??ng ký kinh doanh t??ng ?ng v?i m?i lo?i hình doanh nghi?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p và pháp lu?t có liên quan;

– H?p ??ng liên doanh ??i v?i hình th?c ??u t? thành l?p t? ch?c kinh t? liên doanh gi?a nhà ??u t? trong n??c và nhà ??u t? n??c ngoài.

 

III. TH? T?C TH?M TRA D? ÁN ??U T?

 1. ??i v?i d? án ??u t? có quy mô trên 300 t? ??ng Vi?t Nam và không thu?c l?nh v?c ??u t? có ?i?u ki?n:

– V?n b?n ?? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n ??u t?;

– V?n b?n xác nh?n t? cách pháp lý c?a nhà ??u t? (??i v?i nhà ??u t? là t? ch?c thì n?p b?n sao quy?t ??nh thành l?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh ho?c các tài li?u t??ng ???ng khác; ??i v?i nhà ??u t? là cá nhân thì n?p b?n sao h? chi?u ho?c ch?ng minh nhân dân);

– H?p ??ng h?p tác kinh doanh ??i v?i hình th?c ??u t? theo h?p ??ng h?p tác kinh doanh;

– Báo cáo n?ng l?c tài chính c?a nhà ??u t? (Do nhà ??u t? t? l?p và ch?u trách nhi?m;

– Gi?i trình kinh t? – k? thu?t bao g?m các n?i dung ch? y?u: m?c tiêu, quy mô, ??a ?i?m ??u t?; v?n ??u t?, ti?n ?? th?c hi?n d? án; nhu c?u s? d?ng ??t, gi?i pháp v? công ngh? và gi?i pháp v? môi tr??ng.

– ??i v?i tr??ng h?p d? án ??u t? g?n v?i vi?c thành l?p t? ch?c kinh t?, ngoài h? s? quy ??nh nh? trên, nhà ??u t? ph?i n?p kèm theo:

+ H? s? ??ng ký kinh doanh t??ng ?ng v?i m?i lo?i hình doanh nghi?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p và pháp lu?t có liên quan;

+ H?p ??ng liên doanh ??i v?i hình th?c ??u t? thành l?p t? ch?c kinh t? liên doanh gi?a nhà ??u t? trong n??c và nhà ??u t? n??c ngoài.

 1. ??i v?i d? án có quy mô d??i 300 t? ??ng Vi?t Nam và thu?c l?nh v?c ??u t? có ?i?u ki?n:

– B?n ?? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n ??u t?;

– H?p ??ng h?p tác kinh doanh ??i v?i hình th?c ??u t? theo h?p ??ng h?p tác kinh doanh;

– Báo cáo n?ng l?c tài chính c?a nhà ??u t? (Do nhà ??u t? t? l?p và ch?u trách nhi?m);

– ??i v?i tr??ng h?p d? án ??u t? g?n v?i vi?c thành l?p t? ch?c kinh t?, ngoài h? s? quy ??nh nh? trên, nhà ??u t? ph?i n?p kèm theo:

+ H? s? ??ng ký kinh doanh t??ng ?ng v?i m?i lo?i hình doanh nghi?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p và pháp lu?t có liên quan;

+ H?p ??ng liên doanh ??i v?i hình th?c ??u t? thành l?p t? ch?c kinh t? liên doanh gi?a nhà ??u t? trong n??c và nhà ??u t? n??c ngoài.

– Gi?i trình kh? n?ng ?áp ?ng ?i?u ki?n mà d? án ??u t? ph?i ?áp ?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 1. ??i v?i d? án có quy mô trên 300 t? ??ng Vi?t Nam và thu?c l?nh v?c ??u t? có ?i?u ki?n:

– V?n b?n ?? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n ??u t?;

– V?n b?n xác nh?n t? cách pháp lý c?a nhà ??u t? (??i v?i nhà ??u t? là t? ch?c thì n?p b?n sao quy?t ??nh thành l?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh ho?c các tài li?u t??ng ???ng khác; ??i v?i nhà ??u t? là cá nhân thì n?p b?n sao h? chi?u ho?c ch?ng minh nhân dân);

– H?p ??ng h?p tác kinh doanh ??i v?i hình th?c ??u t? theo h?p ??ng h?p tác kinh doanh;

– Báo cáo n?ng l?c tài chính c?a nhà ??u t? (Do nhà ??u t? t? l?p và ch?u trách nhi?m);

– Gi?i trình kinh t? – k? thu?t bao g?m các n?i dung ch? y?u: m?c tiêu, quy mô, ??a ?i?m ??u t?; v?n ??u t?, ti?n ?? th?c hi?n d? án; nhu c?u s? d?ng ??t, gi?i pháp v? công ngh? và gi?i pháp v? môi tr??ng;

– Gi?i trình kh? n?ng ?áp ?ng ?i?u ki?n mà d? án ??u t? ph?i ?áp ?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 1. D? án ??u t? g?n v?i vi?c thành l?p t? ch?c kinh t? m?i ??i v?i tr??ng h?p d? án ??u t? g?n v?i vi?c thành l?p t? ch?c kinh t?, ngoài h? s? quy ??nh nh? trên, nhà ??u t? ph?i n?p kèm theo:

– H? s? ??ng ký kinh doanh t??ng ?ng v?i m?i lo?i hình t? ch?c kinh t? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p;

– H?p ??ng liên doanh ??i v?i hình th?c thành l?p doanh nghi?p liên doanh. ??i v?i các nhà ??u t? n??c ngoài l?n ??u có d? án ??u t? tr?c ti?p t?i Vi?t Nam thì ph?i có d? án ??u t?.

 

 1. QUY TRÌNH VÀ TH?I GIAN C?P GI?Y CH?NG NH?N ??U T?
 2. ??i v?i d? án thu?c di?n ??ng ký c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?.

– Nhà ??u t? n?p 3 b? h? s? t?i S? K? h?ach và ??u t?, trong ?ó có 1 b? g?c.

– Trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, S? K? h?ach ??u t? l?p th? t?c trình UBND t?nh c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?.

 1. ??i v?i d? án thu?c di?n th?m tra ?? c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?

– Nhà ??u t? n?p 8 b? h? s? t?i S? K? h?ach và ??u t?, trong ?ó có 1 b? h? s? g?c.

– Trong th?i h?n 3 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c h? s? d? án ??u t?, S? K? ho?ch và ??u t? ki?m tra tính h?p l? c?a h? s? và g?i h? s? l?y ý ki?n th?m tra c?a s?, ngành liên quan; tr??ng h?p c?n thi?t thì g?i h? s? l?y ý ki?n các B?, ngành liên quan; Tr??ng h?p h? s? không h?p l?, S? K? ho?ch và ??u t? s? thông báo ch? m?t l?n b?ng v?n b?n cho nhà ??u t? bi?t ?? s?a ??i, b? sung h? s? d? án ??u t?.

– Trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c h? s? d? án ??u t?, c? quan ???c h?i có ý ki?n th?m tra và tr? l?i b?ng v?n b?n và ch?u trách nhi?m v? nh?ng v?n ?? c?a d? án thu?c ch?c n?ng qu?n lý c?a mình.

– Trong th?i h?n 20 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, S? K? ho?ch và ??u t? l?p báo cáo th?m tra, trình ?y ban nhân dân c?p t?nh xem xét, quy?t ??nh.

– Trong th?i h?n 5 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c báo cáo th?m tra c?a S? K? h?ach và ??u t?, ?y ban nhân dân t?nh quy?t ??nh vi?c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?.

 

Trình t? c? th? Áp d?ng cho các d? án thông d?ng:

 

– D? án có quy mô v?n ??u t? t? 15 t? ??ng ??n d??i 300 t? ??ng Vi?t Nam, không thu?c l?nh v?c ??u t? có ?i?u ki?n và không thu?c danh m?c d? án thu?c th?m quy?n ch?p thu?n ch? tr??ng ??u t? c?a Th? t??ng Chính ph?.

– D? án có quy mô v?n ??u t? d??i 15 t? ??ng Vi?t Nam, không thu?c l?nh v?c ??u t? có ?i?u ki?n nh?ng nhà ??u t? có nhu c?u ???c xác nh?n ?u ?ãi ??u t? ho?c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?.

Ghi chú: ??i v?i d? án v? nhà ? thì ch? ??u t? th?c hi?n theo quy ??nh c?a Lu?t Nhà ? và các v?n b?n h??ng d?n thi hành Lu?t Nhà ?.

Các d? án có v?n ??u t? trên 300 t? ??ng  VN ho?c thu?c l?nh v?c có ?i?u ki?n thì c? quan c?p phép ??u t? là B? KH?T ho?c ??n v? ???c u? quy?n

 

 1. Th?m quy?n gi?i quy?t:   

C? quan ti?p nh?n, ki?m tra h? s? d? án: S? K? ho?ch và ??u t? t?nh các t?nh

C? quan c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?: UBND t?nh ho?c Ban QLDA các khu công nghi?p tr?c thu?c UBND t?nh ho?c Ban QLDA khu ch? xu?t, khu kinh t?.

 

 1. H? s? :

2.1. 01 (m?t) B?n ??ng ký/?? ngh? c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?: (theo m?u) (nêu rõ s? v?n b?n cho phép kh?o sát ??a ?i?m ??u t? xây d?ng c?a Ch? t?ch UBND t?nh).

2.2. V?n b?n xác nh?n t? cách pháp lý c?a nhà ??u t?:

– 01 (m?t) B?n sao h??p lê? Quy?t ??nh thành l?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p ho?c các tài li?u t??ng ???ng khác ??i v?i nhà ??u t? là t? ch?c;

– 01 (m?t) B?n sao h?p l? c?a m?t trong các gi?y t?: Gi?y ch?ng minh nhân dân còn hi?u l?c ho?c H? chi?u còn hi?u l?c ??i v?i nhà ??u t? là cá nhân;

2.3. 01 (m?t) b?n báo cáo n?ng l?c tài chính c?a nhà ??u t? (do nhà ??u t? l?p và ch?u trách nhi?m).

2.4. D? án ??u t?.

2.5. Gi?y ch?ng nh?n ký qu? ( n?u thu?c ??i t??ng ph?i ký qu?)

 1. S? l??ng h? s? n?p02 b? h? s?, trong ?ó có 1 b? h? s? g?c
 2. Th?i gian ti?p nh?n và gi?i quy?t th? t?c h? s?:

S? ngày gi?i quy?t h? s?: 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c H? s? h?p l?.

 1. Tri?nh t?? th??c hiê?n thu? tu?c:

B???c 1: Bô? phâ?n TN&TKQ – S?? KH&?T nhâ?n hô? s? t?? nha? ?â?u t?, kiê?m tra ti?nh h??p lê? cu?a hô? s?:

Nê?u hô? s? ch?a ?a?p ??ng ?u? yêu câ?u vê? danh mu?c hô? s? pha?i nô?p, Bô? phâ?n TN&TKQ g??i la?i Nha? ?â?u t? ?ê? bô? sung.

Tr???ng h??p hô? s? d?? a?n ?a?p ??ng ?u? yêu câ?u vê? danh mu?c hô? s? pha?i nô?p, Bô? phâ?n TN&TKQ chuy?n ??n Lãnh ??o S? ngay trong ngày ?? x? lý, gi?i quy?t theo ch?c n?ng, nhi?m v? ban hành (có biên nh?n theo m?u ho?c s? giao nh?n).

B??c 2: Phòng nghi?p v? x?? ly? hô? s?:

Trong tr???ng h??p nô?i dung hô? s?  ??ng ky? câ?p GCN?T ch?a ?a?p ??ng ????c yêu câ?u, Phòng nghi?p v? báo cáo Lãnh ??o S? và co? v?n ba?n yêu câ?u chi?nh s??a bô? sung g??i ke?m hô? s? t??i Bô? phâ?n TN&TKQ ?ê? tra? la?i cho Nha? ?â?u t? chi?nh s??a bô? sung theo yêu câ?u trong th??i ha?n 02 nga?y la?m viê?c kê? t?? khi nhâ?n hô? s? t?? Bô? phâ?n TN&TKQ.

Trong tr???ng h??p nô?i dung hô? s? ??ng ky? câ?p GCN?T ?a?p ??ng ????c yêu câ?u, trong vòng 5 ngày làm vi?c, Phòng nghi?p v? soa?n tha?o t?? tri?nh câ?p GCN?T, d?? tha?o GCN?T ba?o ca?o La?nh ?a?o s?? xem xe?t, phê duyê?t t? tri?nh. Sau khi La?nh ?a?o S?? phê duyê?t t?? tri?nh câ?p GCN?T, Phòng nghi?p v? g??i cho Bô? phâ?n tiê?p nhâ?n va? tra? kê?t qua? 01 bô? hô? s? gô?c va? 01 t?? tri?nh câ?p GCN?T ?ê? chuyê?n t??i UBND ti?nh xem xe?t, quyê?t ?i?nh câ?p GCN?T.