THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 1. Th? t?c: C?p Gi?y phép xây d?ng Công trình.

– Trình t? th?c hi?n:

+ N?p h? s? t?i  Ban Qu?n lý, Ban Qu?n lý có nhi?m v? ti?p nh?n h? s? xin c?p Gi?y phép xây d?ng, ki?m tra tính h?p l? c?a h? s? theo quy ??nh.

– Khi nh?n ?? h? s? h?p l?, Ban Qu?n lý có gi?y biên nh?n, trong ?ó h?n ngày tr? k?t qu?. Gi?y biên nh?n ???c l?p thành 02 b?n, 01 b?n giao cho ng??i xin c?p Gi?y phép xây d?ng và 01 b?n l?u t?i Ban Qu?n lý.

– Tr??ng h?p h? s? xin c?p Gi?y phép xây d?ng ch?a h?p l?, Ban Qu?n lý gi?i thích, h??ng d?n cho ng??i xin c?p Gi?y phép xây d?ng, b? sung h? s? theo ?úng quy ??nh. Th?i gian hoàn ch?nh h? s? không tính vào th?i h?n c?p Gi?y phép xây d?ng.

+ Cách th?c th?c hi?n: N?p h? s? và nh?n k?t qu? tr?c ti?p t?i V?n phòng Ban Qu?n lý các KCN .

– Thành ph?n, s? l??ng h? s?:

 1. Thành ph?n h? s?:

– ??n xin c?p gi?y phép xây d?ng;

– B?n sao gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

– B?n v? thi?t k? th? hi?n ???c v? trí m?t b?ng, m?t c?t, các m?t ??ng chính; m?t b?ng, m?t c?t móng công trình; s? ?? v? trí ho?c tuy?n công trình (??i v?i công trình theo tuy?n); s? ?? h? th?ng và ?i?m ??u n?i k? thu?t c?p ?i?n, c?p n??c, thoát n??c m?a, thoát n??c th?i. Riêng ??i v?i công trình s?a ch?a, c?i t?o yêu c?u ph?i có Gi?y phép xây d?ng thì ph?i có ?nh ch?p hi?n tr?ng công trình.

 1. S? l??ng h? s?: 01 (b?).

– Th?i h?n gi?i quy?t: Không quá 20 ngày làm vi?c k? t? ngày l?p gi?y biên nh?n h? s?.

– ??i t??ng th?c hi?n th? t?c hành chính: T? ch?c.

– C? quan th?c hi?n th? t?c hành chính:

 1. C? quan có th?m quy?n quy?t ??nh: Ban Qu?n lý.
 2. C? quan ho?c ng??i có th?m quy?n ???c u? quy?n ho?c phân c?p th?c hi?n (n?u có): Ban Qu?n lý các KCN.
 3. C? quan tr?c ti?p th?c hi?n TTHC: Ban Qu?n lý các KCN.
 4. C? quan ph?i h?p (n?u có): S? Xây d?ng.

– K?t qu? th?c hi?n th? t?c hành chính: Gi?y phép.

– Phí, l? phí:

Thu phí theo qui ??nh:

– L? phí c?p Gi?y phép xây d?ng: 100.000 (m?t tr?m nghìn) ??ng/ 01 gi?y phép.

– Phí xây d?ng công trình:

+ Công trình nhóm A là 0,4% trên chi phí xây d?ng công trình ??i v?i ??a bàn thành ph? , còn 0,3% trên chi phí xây d?ng công trình ??i v?i các ??a bàn còn l?i .

+ Công trình nhóm B, C là 0,5% trên chi phí xây d?ng công trình ??i v?i ??a bàn thành ph? , còn 0,4% trên chi phí xây d?ng công trình ??i v?i các ??a bàn còn l?i .

– Tên m?u ??n, m?u t? khai:

 1. ??n xin c?p Gi?y phép xây d?ng.
 2. Gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai.
 3. B?n v? thi?t k? xây d?ng công trình:

+ S? ?? v? trí tuy?n công trình; T?ng m?t b?ng công trình trên lô ??t, t? l? 1/200 – 1/500 (có th? hi?n s? lô, ranh gi?i th?a ??t và ch? gi?i ???ng ??, ch? gi?i xây d?ng).

+ M?t b?ng các t?ng, m?t ??ng và m?t c?t ?i?n hình công trình, t? l? 1/100 – 1/200.

+ M?t b?ng móng, m?t c?t ngang móng ?i?n hình.

+ S? ?? h? th?ng và ?i?m ??u n?i k? thu?t c?p ?i?n, c?p n??c, thoát n??c, t? l? 1/100 – 1/200.

 1. Tr??ng h?p s?a ch?a, c?i t?o công trình mà theo quy ??nh ph?i có gi?y phép xây d?ng, phá d? công trình c? ?? xây d?ng công trình m?i thì ngoài nh?ng h? s? qui ??nh ? trên t?i m?c này , h? s? xin c?p phép xây d?ng còn ph?i b? sung h? s? kh?o sát hi?n tr?ng (bao g?m: ?nh ch?p hi?n tr?ng, các b?n v? hi?n tr?ng ki?n trúc, k?t c?u công trình, ph??ng án phá d? công trình c?), k?t qu? th?m tra thi?t k? s?a ch?a, c?i t?o, l?p ??t thi?t b? do cá nhân, t? ch?c t? v?n có ?? t? cách pháp nhân l?p.

?. ??i v?i công trình thu?c d? án ?ã có thi?t k? c? s? ???c th?m ??nh:

+ Tr??ng h?p xin c?p Gi?y phép xây d?ng cho m?t công trình:

* ??n xin c?p Gi?y phép xây d?ng.

*Gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai.

* K?t qu? th?m ??nh thi?t k? c? s?.

* Các b?n v? thi?t k?: T?ng m?t b?ng công trình trên lô ??t, m?t b?ng các t?ng, m?t ??ng và m?t c?t ?i?n hình công trình.

+ Tr??ng h?p xin c?p Gi?y phép xây d?ng m?t l?n cho nhi?u công trình ho?c m?t l?n cho t?t c? các công trình thu?c d? án:

* ??n xin c?p Gi?y phép xây d?ng.

* B?n sao có công ch?ng ho?c ch?ng th?c gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

* K?t qu? th?m ??nh thi?t k? c? s? các công trình mà ch? ??u t? xin c?p phép xây d?ng..

* Các b?n v? thi?t k? ??i v?i t?ng công trình: T?ng m?t b?ng công trình trên lô ??t, m?t b?ng các t?ng, m?t ??ng và m?t c?t ?i?n hình công trình.

– Yêu c?u, ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c:

– Tr??c khi kh?i công xây d?ng, ch? ??u t? có trách nhi?m g?i b?n sao gi?y phép xây d?ng cho U? ban nhân dân ph??ng – xã, th? tr?n n?i có công trình xây d?ng bi?t ?? ki?m tra, theo dõi vi?c xây d?ng công trình.

– Tr??c khi giao gi?y phép xây d?ng cho ch? ??u t?, c? quan c?p phép xây d?ng c?n th?c hi?n:

+ Ki?m tra phi?u thu l? phí xây d?ng công trình c?a c? quan thu? và thu l? phí c?p phép xây d?ng theo qui ??nh.

+ Yêu c?u ch? ??u t? ??c k? gi?y phép xây d?ng t?i n?i nh?n, n?u có gì sai sót thì ?? ngh? ch?nh s?a ngay.

– C?n c? pháp lý c?a th? t?c hành chính:

+ Lu?t xây d?ng ngày 26/11/2003; ngày có hi?u l?c 01/7/2004;

+ Lu?t ??t ?ai ngày 26/11/2003; ngày có hi?u l?c 01/7/2004;

+ Ngh? ??nh 12/2009/N?-CP ngày 12/02/2009 c?a Chính ph? v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng công trình; ngày có hi?u l?c 02/4/2009;

+ Ngh? ??nh 29/2008/N?-CP ngày 24/3/2008 c?a Chính ph? qui ??nh v? KCN, KCX và KKT; ngày có hi?u l?c 10 /4/2008;

+ Ngh? ??nh 209/2004/N?-CP ngày 16/12/2004 c?a Chính ph? v? qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng; ngày có hi?u l?c 30 /12/2004;

+ Ngh? ??nh 49/2008/N?-CP ngày 18/4/2008 s?a ??i b? sung m?t s? ?i?u c?a Nghi ??nh 209/2004/N?-CP ngày 16/12/2004 c?a Chính ph? v? qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng; ngày có hi?u l?c 19 /4/2008;

+ Ngh? ??nh 08/2005/N?-CP ngày 24/01/2005 c?a Chính ph? v? quy ho?ch xây d?ng; ngày có hi?u l?c 18/02/2005;

+ Thông t? 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c?a B? Xây d?ng quy ??nh chi ti?t m?t s? n?i dung c?a Ngh? ??nh s? 12/2009/N?-CP ngày 12/02/2009 c?a Chính ph? v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng công trình, ngày có hi?u l?c 11/5/2009;

+ Thông t? 19/2008/TT-BXD; ngày 20/11/2008 c?a B? Xây d?ng h??ng d?n th?c hi?n vi?c l?p, th?m ??nh, phê duy?t và qu?n lý quy ho?ch xây d?ng KCN, KKT; ngày có hi?u l?c 21/12/2005;

+ Thông t? s? 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 c?a B? Tài chính h??ng d?n ch? ?? thu, n?p và qu?n lý l? phí c?p gi?y phép xây d?ng, ngày có hi?u l?c 27/01/2001;

 

(M?u 05)

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

 

??N XIN C?P GI?Y PHÉP XÂY D?NG

 Cho công trình thu?c d? án : …………….

Kính g?i:  ……………………………………………………..

 1. Tên ch? ??u t?:……………………………………………………….

– Ng??i ??i di?n ………………………… Ch?c v?:……………………

– ??a ch? liên h?: ………………………………………………………..

– S? nhà:………..???ng………………..Ph??ng (xã)…………………

– T?nh, thành ph?:……………………………………………………………

– S? ?i?n tho?i: …………………………………………………………

 1. ??a ?i?m xây d?ng:…………………………………………………

– Lô ??t s? ………………………… Di?n tích……………………m2.

– T?i:………………………… ???ng:………………………………………

– Ph??ng (xã) ……………… Qu?n (huy?n)………………………

– T?nh, thành ph?. ………………………………………………………

– Ngu?n g?c ??t ……………………………………………………….

 1. N?i dung xin phép: ……………………………………………….

– Tên d? án:……………………………………………………………..

– G?m: (n) công trình

Trong ?ó:

+ Công trình s? (1-n)(tên công trình)

. Lo?i công trình: …………………… C?p công trình:……………….

. Di?n tích xây d?ng:…………………………………………..m2.

. T?ng di?n tích sàn:…………………………………………………. m2.

. Chi?u cao công trình:……………………………………………. m.

. S? t?ng: ………………………………………………………………

. N?i dung khác:……………………………………………………..

 1. Nh?ng công trình ?ã kh?i công:

+ Công trình 1:………………………………………………………..

+ Công trình n: ………………………………………………………..

 1. T? ch?c t? v?n thi?t k?:………………………………………….

+ Công trình s? (1-n): ………………………………………………..

– ??a ch? …………………………………………………………

– ?i?n tho?i …………………………………………………………….

 1. C? quan th?m ??nh thi?t k? c? s?: …………………………..

– ??a ch?: …………………………?i?n tho?i ………………………

 1. Ph??ng án phá d?, di d?i (n?u có): ………………………..
 2. D? ki?n th?i gian hoàn thành d? án: . ………… . . . tháng.
 3. Cam k?t: tôi xin cam ?oan làm theo ?úng gi?y phép ???c c?p, n?u sai tôi xin hoàn toàn ch?u trách nhi?m và b? x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

………,   Ngày ….. tháng …. n?m ….

Ng??i làm ??n

(Ký ghi rõ h? tên)