Bể xử lý nước thải xưởng nhuộm – TexHong

Công trình do Western thi công bao g?m chu?i b? x? lý n??c th?i quy mô l?n thu?c D? án ??u t? xây d?ng và kinh doanh h? t?ng Khu công nghi?p Texhong H?i Hà (giai ?o?n I) v?i ch? ??u t? là t?p ?oàn TexHong bao g?m các h?ng m?c: Nhà máy công nghi?p, trung tâm ?i?u hành, d?ch v? ph?c v? khu công nghi?p, ??u m?i h? t?ng k? thu?t, cây xanh, h? n??c; ???ng giao thông…

 

M?c tiêu c?a d? án là hình thành m?t khu công nghi?p t?p trung, quy mô và ??ng b? v?i c? s? h? t?ng k? thu?t hi?n ??i, thân thi?n v?i môi tr??ng. Hi?n huy?n H?i Hà ?ang ph?i h?p v?i Ban Qu?n lý Khu kinh t? t?p trung cho công tác gi?i phóng m?t b?ng, nh?ng khó kh?n v??ng m?c cho nhà ??u t? theo t?ng phân k?, ??m b?o ti?n ?? d? án. Song song v?i vi?c ??u t? h? t?ng Khu công nghi?p – C?ng bi?n H?i Hà, T?p ?oàn Texhong ?ã thành l?p Công ty TNHH Khoa h?c k? thu?t Texhong Ngân Hà ?? th?c hi?n D? án ??u t? chu?i dây chuy?n công nghi?p d?t may t?p trung hi?n ??i quy mô l?n t?i Khu công nghi?p Texhong H?i Hà v?i t?ng m?c ??u t? g?n 6.400 t? ??ng, bao g?m: 3 nhà x??ng kéo s?i, 3 nhà x??ng d?t v?i, 2 nhà x??ng nhu?m. Nhà máy s?n xu?t s?i là nhà máy th? c?p thu?c chu?i dây chuy?n công nghi?p d?t may t?p trung t?i Khu công nghi?p Texhong H?i Hà.

 

Hiên t?i nhà th?u Western ?ang g?p rút hoàn thành các h?ng m?c thi công:

20160602_1509262a     7a

1image (3)

1image (6)