Đầu xuân 2015 Western JSC khởi công thi công dự án Cáp treo Fanxipan – Lào Cai

N?m m?i kh?i ??u m?i b?ng vi?c Công ty Western thi công k?t c?u móng nhà ga ?i – Cáp treo Fanxipan Lào Cai.
D? án công trình Cáp treo Fanxipan là d? án có quy mô l?n và ?? khó thu?c vào h?ng nh?t nhì trên th? gi?i vì Fanxipan thu?c dãy Hoàng Liên S?n, n?m cách th? tr?n Sapa kho?ng 9km v? phía Tây Nam, là ??nh núi cao nh?t Vi?t Nam, ???c m?nh danh là Nóc Nhà ?ông D??ng. H? th?ng cáp treo 3 dây có chi?u dài 6.325 m (dài nh?t th? gi?i), ?? cao chênh l?ch c?a ga ??n và ga ?i là 1.410m (l?n nh?t th? gi?i).
V?i vi?c thi công k?t c?u móng nhà ga ?i – Cáp treo Fanxipan này, Công ty Western r?t vinh d? ?ã ???c ?óng góp m?t ph?n vào vi?c xây d?ng hình t??ng ??p c?a T?nh Lào Cai nói riêng và Vi?t Nam nói chung. Chính vì v?y, toàn b? k? thu?t, k? s? công trình có kinh nghi?m lâu n?m c?a Western ??u r?t n? l?c và ph?n ??u thi công m?t cách k? càng nh?t, chu?n xác nh?t và ti?n ?? nhanh nh?t.
D??i ?ây là m?t s? hình ?nh hi?n tr??ng t?i Công trình Cáp treo Fanxipan:
Fanxipang%205[1]
Fanxipang%203[1]
10603547_669907773131483_8902591299396656010_n
10897001_669907836464810_8456444091192694838_n