Công trình nhà ga đi cáp treo Fanxipan đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 02/2016

 

Công trình nhà ga ?i cáp treo Fanxipan v?i h?ng m?c Block 02 và Block 04 ???c Western thi công ?ã ?i vào ho?t ??ng b?t ??u t? tháng 02/2016.

 

 

SaPa

 

Cáp treo Fansipan do T?p ?oàn Sun Group làm ch? ??u t? là cáp treo ba dây hi?n ??i l?n ??u tiên có m?t t?i châu Á v?i nhi?u k? l?c ?n t??ng. T?i l? khai tr??ng sáng 2/2, ??i di?n k? l?c th? gi?i – Guinness World Record trao ch?ng nh?n 2 k? l?c Guinness cho cáp treo Fansipan Sapa. ?ó là “Cáp treo ba dây có ?? chênh gi?a ga ?i và ga ??n l?n nh?t th? gi?i 1.410m” và “Cáp treo ba dây dài nh?t th? gi?i 6.292,5m”.