Công trình mở rộng và cải tạo nhà máy KPF Vina – Hải Dương

D? án KPF H?i D??ng – tên ??y ?? là d? án m? r?ng và c?i t?o nhà máy KPF VINA t?a l?c t?i lô XN2 – Khu công nghi?p ??i An m? r?ng, T?nh H?i D??ng. ?ây là m?t trong nh?ng d? án h?p tác gi?a Công ty c? ph?n phát tri?n Ph??ng Tây (Western JSC) và Công ty TNHH xây d?ng SAMWOO Vi?t Nam ?ang ???c Western tri?n khai thi công. T?i d? án, Western ???c bi?t ??n v?i vai trò là ??n v? thi công xây d?ng.
Nha%20xuong%204[1]
10312362_588939484561646_890768213245840037_n 10665109_588939161228345_6731498592927419555_n
V?i ý ngh?a là m?t trong nh?ng d? án tr?ng ?i?m c?a n?m 2014 c?a Công ty Western – Vi?c thi công d? án m? r?ng và c?i t?o nhà máy KPF Vina – H?i D??ng, Công ty Western chúng tôi ?ang r?t n? l?c ?? th?c hi?n hoàn thành xu?t s?c d? án này ?? làm b??c ??m cho các d? án khác trong n?m t?i!