Cải tạo nhà máy Cresyn Hà Nội.

M?t s? hình ?nh v? th?c hi?n an toàn lao ??ng c?a  Western khi thi công c?i t?o nhà máy Cresyn Hà N?i.
??a ?i?m: C?m CN ?ông Th? – Yên Phong – B?c Ninh.

02052014(002)29042014(001)

10052014(008)31052014(006)26042014(001)