QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Qui trình ??u t?

 

S? ?? trình t? th? t?c

 

Ghi chú:

– (1), (2), (8), (10): th?c hi?n t?i UBND c?p huy?n n?i có d? án (n?u d? án v?n trong n??c có di?n tích d??i 0,5 ha và v?n d??i 15 t? ??ng VN): t?i S? K? ho?ch và ??u t? (các d? án còn l?i).

– (3), (9): th?c hi?n t?i S? K? ho?ch và ??u t?.

– (4), (13): t?i S? Xây d?ng (d? án FDI, d? án trong n??c có quy mô h?n 0,5 ha, trên 15 t? ??ng); UBND c?p huy?n (các d? án trong n??c có quy mô nh? h?n 0,5 ha và v?n d??i 15 t? ??ng).

– (5), (12): th?c hi?n t?i UBND c?p huy?n ??i v?i ??ng ký cam k?t b?o v? môi tr??ng; t?i s? Tài nguyên và Môi tr??ng ??i v?i Báo cáo ?ánh giá b?o v? môi tr??ng.

– (6), (11): th?c hi?n t?i S? Tài nguyên và Môi tr??ng.

– D? án th?c hi?n trong các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao do Th? t??ng Chính ph? thành l?p, th?c hi?n các th? t?c trên t?i b? ph?n m?t c?a thu?c Ban qu?n lý Khu.

 

 

 

Trình t? th?c hi?n các th? t?c

 

 

B??c 1: ??ng ký gi?i thi?u ??a ?i?m ??u t?

 1. Nhà ??u t? th?c hi?n th? t?c ??ng ký gi?i thi?u ??a ?i?m ??u t? ?? ???c gi?i thi?u ??a ?i?m phù h?p v?i quy ho?ch phát tri?n kinh t? xã h?i và quy ho?ch phát tri?n ngành c?a t?nh, trên c? s? xem xét các y?u t? liên quan ??n ngành ngh?, di?n tích, b?o v? môi tr??ng.

C? quan th?m quy?n gi?i quy?t là S? K? ho?ch và ??u t?.

 1. C? quan ti?p nh?n h? s?, th?m quy?n gi?i quy?t và giao tr? k?t qu? là S? K? ho?ch và ??u t?.
 2. Th?i gian gi?i quy?t: không quá 15 ngày làm vi?c ??i v?i d? án ngoài các Khu, c?m công nghi?p; 03 ngày làm vi?c ??i v?i d? án trong các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?, không k? th?i gian ?i?u ch?nh, b? sung h? s?.

B??c 2: ??ng ký doanh nghi?p

 1. Nhà ??u t? trong n??c th?c hi?n th? t?c ??ng ký doanh nghi?p ?? ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p
 2. C? quan ti?p nh?n h? s?, th?m quy?n gi?i quy?t và giao tr? k?t qu? là S? K? ho?ch và ??u t? ??u t?
 3. Th?i gian gi?i quy?t: không quá 07 ngày làm vi?c bao g?m th?i gian kh?c d?u doanh nghi?p, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.

B??c 3: Th?a thu?n ??a ?i?m ??u t?

Các d? án ??u t? vào các khu, c?m CN không th?c hi?n b??c này.

 1. Nhà ??u t? th?c hi?n th? t?c th?a thu?n ??a ?i?m ??u t? ?? ???c ch?p thu?n ??a ?i?m trên c? s? xem xét các y?u t? liên quan ??n  ngành ngh?, di?n tích, ngu?n v?n, ti?n ?? th?c hi?n, tái ??nh c? và b?o v? môi tr??ng.
 2. V?n b?n th?a thu?n ??a ?i?m ??u t? là c?n c? ?? nhà ??u t? l?p các th? t?c ??u t? k? ti?p.
 3. C? quan th?m quy?n gi?i quy?t là UBND c?p t?nh.
 4. C? quan nh?n h? s?, th?m tra và tr? k?t qu? là S? K? ho?ch và ??u t? ??u t?.
 5. Th?i gian gi?i quy?t: không quá 15 ngày làm vi?c k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.

B??c 4: ??ng ký ??u t?

Các d? án không quy ??nh ??ng ký ??u t? không th?c hi?n b??c này.

 1. C? quan th?m quy?n gi?i quy?t là UBND c?p t?nh ??i v?i các ??a ?i?m ??u t? ngoài các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao; Ban qu?n lý ??i v?i các ??a ?i?m ??u t? trong các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao.
 2. C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu?
 3. S? K? ho?ch và ??u t? ??u t? ??i v?i ??a ?i?m ??u t? ngoài các Khu, C?m công nghi?p
 4. Ban qu?n lý ??i v?i ??a ?i?m ??u t? trong các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao.
 5. C? quan x? lý h? s?: S? K? ho?ch và ??u t?; Ban qu?n lý.
 6. Th?i gian gi?i quy?t: không quá 15 ngày làm vi?c ??i v?i d? án ngoài các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao, 03 ngày làm vi?c ??i v?i d? án trong các Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.

B??c 5: C?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?

 1. Khi ???c th?a thu?n ??a ?i?m ??u t? ? B??c 3, nhà ??u t? l?p h? s? ?? ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t? hình thành pháp nhân và xác nh?n ho?t ??ng ??u t? c?a mình theo quy ??nh c?a Lu?t ??u t?.
 2. C? quan th?m quy?n gi?i quy?t: UBND c?p t?nh; Ban qu?n lý.
 3. C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu? là S? K? ho?ch và ??u t? ??i v?i ??a ?i?m ??u t? ngoài các khu, c?m công nghi?p; Ban qu?n lý ??i v?i ??a ?i?m ??u t? trong các Khu, C?m công nghi?p.
 4. Th?i gian gi?i quy?t không quá 15 ngày làm vi?c cho tr??ng h?p ??ng ký và 30 ngày làm vi?c cho tr??ng h?p th?m tra c?p Gi?y ch?ng nh?n ??u t?.

B??c 6: Th? t?c v? quy?n s? d?ng ??t

Nhà ??u t? th?c hi?n m?t trong 04 lo?i th? t?c sau:

 1. Th? t?c giao ??t ?ã gi?i phóng m?t b?ng
 2. Th? t?c giao ??t ch?a gi?i phóng m?t b?ng
 3. Th? t?c cho thu? ??t ?ã gi?i phóng m?t b?ng
 4. Th? t?c cho thuê ??t ch?a gi?i phóng m?t b?ng

N?i dung c?a t?ng lo?i th? t?c trên là:

 1. Nhà ??u t? l?p th? t?c ?? ngh? ???c giao ho?c cho thuê ??t ?? th?c hi?n d? án sau khi ??t thu?c di?n thu h?i ?ã ???c thu h?i
 2. C? quan có th?m quy?n gi?i quy?t là UBND c?p t?nh
 3. C? quan nh?n h? s?, x? lý và giao tr? k?t qu? là S? Tài nguyên và môi tr??ng.
 4. Th?i gian gi?i quy?t: T? 12 ??n 20 ngày làm vi?c tùy t?ng lo?i th? t?c, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.

B??c 7: Th? t?c v? môi tr??ng

 1. Nhà ??u t? c?n thi?t l?p Báo cáo ?ánh giá tác ??ng c?a môi tr??ng (?TM) ho?c ??ng ký cam k?t b?o v? môi tr??ng theo quy ??nh ?? ???c th?m ??nh ho?c c?p phi?u xác nh?n cam k?t b?o v? môi tr??ng làm c? s? cho vi?c l?p các th? t?c v? s? d?ng ??t và nghi?m thu ??a công trình vào s? d?ng.
 2. C? quan có th?m quy?n gi?i quy?t là UBND c?p t?nh ??i v?i Báo cáo (?TM); UBND các huy?n ??i v?i ??ng ký cam k?t b?o v? môi tr??ng; Ban qu?n lý ??i v?i các d? án trong Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao.
 3. C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu? là S? Tài nguyên và Môi tr??ng ??i v?i Báo cáo (?TM); V?n phòng UBND c?p huy?n ??i v?i ??ng ký cam k?t b?o v? môi tr??ng; Ban qu?n lý ??i v?i các d? án trong Khu công nghi?p, Khu kinh t?, Khu công ngh? cao.
 4. Th?i gian gi?i quy?t h? s? không quá 30 ngày làm vi?c ??i v?i Báo cáo (?TM) và 5 ngày làm vi?c ??i v?i ??ng ký cam k?t b?o v? môi tr??ng, k? t? khi nh?n ?? h? s?.

B??c 8: Th? t?c v? xây d?ng

 1. i) Gi?y phép xây d?ng

1.1 Các d? án ??u t? vào các Khu, C?m công nghi?p; các d? án ?ã phù h?p v?i m?c ?ích s? d?ng ??t không th?c hi?n b??c này

 1. Nhà ??u t? có yêu c?u xây d?ng công trình riêng l? c?a d? án ??u t? không là d? án khu dân c?, khu, c?m công nghi?p khu kinh t?… c?n l?p th? t?c ?? ngh? c?p Gi?y phép xây d?ng.
 2. C? quan có th?m quy?n gi?i quy?t:

b.1. S? Xây d?ng c?p phép Xây d?ng ??i v?i các công trình:

– C?p ??c bi?t, c?p 1 theo ph? l?c 01 Ngh? ??nh s? 209/2004/N?-CP ngày

16/12/2004 c?a Chính Ph? v? qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng;

– Di tích l?ch s?-v?n hóa, t??ng ?ài qu?ng cáo tranh hoành tráng;

– Các công trình trên các tuy?n, tr?c ???ng chính ?ô th? thu?c c?p t?nh qu?n lý.

b.2. UBND c?p huy?n c?p phép Xây d?ng các công trình còn l?i.

1.2 C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu?:

 1. S? Xây d?ng ??i v?i công trình thu?c th?m quy?n c?a S? Xây d?ng.
 2. B? ph?n m?t c?a c?a UBND c?p huy?n ??i v?i các công trình còn l?i.

1.3 Th?i gian gi?i quy?t: không quá 10 ngày làm vi?c k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?, không k? th?i gian ?i?u ch?nh, b? sung h? s?.

 1. ii)  Phê duy?t nhi?m v? quy ho?ch chi ti?t xây d?ng

Nhà ??u t? có yêu c?u xây d?ng công trình không ph?i là các d? án ??u t? Khu, c?m công nghi?p c?n l?p th? t?c trình phê duy?t nhi?m v? quy ho?ch chi ti?t.

 1. C? quan có th?m quy?n gi?i quy?t

* UBND c?p t?nh phê duy?t nhi?m v? quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/2000 cho các khu ch?c n?ng c?a ?ô th? lo?i 3, quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/2000 và t? l? 1/500 ??i v?i các khu v?c có ph?m vi l?p quy ho?ch liên quan t?i ??a gi?i hành chính hai huy?n tr? lên, các khu ch?c n?ng khác ngoài ?ô th? (khu ?ô th?, khu du l?ch, khu b?o t?n di s?n, giáo d?c ?ào t?o, y t?, công nghi?p ??a ph??ng…), các khu ch?c n?ng thu?c ?ô th? m?i, các khu ch?c n?ng thu?c khu công ngh? cao, khu kinh t?

* UBND c?p huy?n phê duy?t nhi?m v? quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/2000 ??i v?i các khu ch?c n?ng c?a ?ô th? lo?i 4, lo?i 5, quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/500 các khu ch?c n?ng c?a ?ô th? lo?i 3, lo?i 4, lo?i 5; nhi?m v? quy ho?ch ?i?m dân c? nông thôn sau khi ???c H?i ??ng nhân dân c?p xã thông qua b?ng ngh? quy?t và có t? trình xin phê duy?t c?a ?y ban nhân dân xã, ph??ng, th? tr?n (sau ?ây g?i là ?y ban nhân dân c?p xã).

 1. C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu? là S? Xây d?ng ho?c UBND c?p huy?n
 2. Th?i gian gi?i quy?t: Không quá 30 ngày làm vi?c ??i v?i ?? án thu?c th?m quy?n c?a UBND c?p t?nh ho?c 20 ngày làm vi?c ??i v?i  ?? án thu?c th?m quy?n c?a UBND c?p huy?n, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.

iii) Phê duy?t quy ho?ch chi ti?t xây d?ng

Nhà ??u t? có yêu c?u xây d?ng công trình d? án khu dân c?; khu, c?m công nghi?p, khu kinh t?… c?n l?p th? t?c trình phê duy?t quy ho?ch chi ti?t.

 1. C? quan có th?m quy?n gi?i quy?t:

* UBND c?p t?nh phê duy?t các ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/2000 cho các khu ch?c n?ng c?a ?ô th? lo?i 3, quy ho?ch chi ti?t t? l? 1/2000 và t? l? 1/500 ??i v?i các khu v?c có ph?m vi l?p quy ho?ch liên quan t?i ??a gi?i hành chính hai huy?n tr? lên, các khu ch?c n?ng khác ngoài ?ô th? (khu ?ô th?, khu du l?ch, khu b?o t?n di s?n, giáo d?c ?ào t?o, y t?, công nghi?p ??a ph??ng…), các khu ch?c n?ng thu?c ?ô th? m?i, các khu ch?c n?ng thu?c khu công ngh? cao, khu kinh t?;

* UBND c?p huy?n phê duy?t ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/2000 ??i v?i các khu ch?c n?ng c?a ?ô th? lo?i 4, lo?i 5, quy ho?ch chi ti?t xây d?ng t? l? 1/500 các khu ch?c n?ng c?a ?ô th? lo?i 3, lo?i 4, lo?i 5; ?? án quy ho?ch ?i?m dân c? nông thôn sau khi ???c H?i ??ng nhân dân c?p xã thông qua b?ng ngh? quy?t và có t? trình xin phê duy?t c?a ?y ban nhân dân c?p xã.

 1. C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu? là S? Xây d?ng ho?c UBND c?p huy?n
 2. Th?i gian gi?i quy?t: Không quá 30 ngày làm vi?c ??i v?i ?? án thu?c th?m quy?n c?a UBND c?p t?nh ho?c 20 ngày làm vi?c ??i v?i  ?? án thu?c th?m quy?n c?a UBND c?p huy?n, k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.
 3. iv) C?p quy?n s? h?u công trình xây d?ng

Nhà ??u t? có yêu c?u c?p quy?n s? h?u công trình xây d?ng c?n l?p th? t?c c?p quy?n s? h?u công trình xây d?ng.

4.1 C? quan có th?m quy?n gi?i quy?t:

 1. S? Tài nguyên và Môi tr??ng cho công trình xây d?ng c?a t? ch?c (bao g?m t? ch?c trong n??c và t? ch?c n??c ngoài).
 2. UBND c?p huy?n cho công trình xây d?ng c?a cá nhân (bao g?m cá nhân trong n??c, ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài và cá nhân n??c ngoài).

4.2 C? quan nh?n h? s? và giao tr? k?t qu?:

 1. S? Tài nguyên và Môi tr??ng cho công trình xây d?ng c?a t? ch?c (bao g?m t? ch?c trong n??c và t? ch?c n??c ngoài).
 2. UBND c?p huy?n cho công trình xây d?ng c?a cá nhân (bao g?m cá nhân trong n??c, ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài và cá nhân n??c ngoài).

4.3 Th?i gian gi?i quy?t: Không quá 30 ngày k? t? khi nh?n ?? h? s? h?p l?.